Școala Populară De Arte Tudor Jarda Cluj
SECȚIILE NOASTRE Prima pagină | ADMITERE | Galeria "55" | Galeria ”ARTE” | Galeria "Carol Pop de Szathmari" | Evenimente | Revista ”ARTE” | BROȘURA "MAKING OF" | ANSAMBLUL FOLCLORIC “VATRĂ DE DOR” | Linkuri către instituții partenere | Contact
EXAMENE - PROGRAMĂRI EXAMENE - REZULTATE PRODUCȚII DE CLASĂ ORARE PLANIFICARE TEORIE MUZICALĂ ACTIVITĂȚI LUNARE FACEBOOK - FABRICA DE CULTURĂ CLUJ REVISTA ARTE CATALOGUL ARTELOR NOU! CALENDAR CULTURAL OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ REPARTIZAREA SĂLILOR REPARTIZAREA CURSANȚILOR IMAGINI MANIFESTĂRI CULTURALE MUZICĂ ARTE VIZUALE COREGRAFIE ARTĂ DRAMATICĂ PROIECTUL JOC POPULAR CLUJEAN SECȚII EXTERNE CERTIFICARE ISO 9001/2008, BUGET PROGRAM AUDIENTE PROGRAME ANALITICE CURSURI STRUCTURA ANULUI EDUCAȚIONAL TIPIZATE DIPLOME PRIETENII ARTELOR PARTENERI ȘI COLABORATORI LEGISLAȚIE UTILĂ ȘI REGULAMENTE APARIȚII ÎN PRESĂ CONCURSURI, FESTIVALURI, TABERE PROPRII IMAGINI ȘCOALA DE ARTE CLUJ
Prima pagină » LEGISLAȚIE UTILĂ

LEGISLAȚIE UTILĂ

REGULAMENT PARCARE 20 mai 2019
ANUNȚ CONCURS 7 februarie 2018
REGULAMENTUL INTERN 2013 1 octombrie 2013
REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A ȘCOLII DE ARTE CLUJ 3 noiembrie 2010

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

CONSILIUL JUDEȚEAN

 

 

H O T Ă R Â R E A   N R. 239

 

din 29 septembrie 2010

 

 

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare pentru

Școala Populară de Arte "Tudor Jarda" Cluj-Napoca, instituție de cultură

aflată în subordinea Consiliului Județean Cluj

 

 

 

 

Consiliul Județean Cluj;

 

Analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare pentru Școala Populară de Arte "Tudor Jarda" Cluj-Napoca, instituție de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Cluj, propus de președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe;

 

Ținând cont de prevederile:

Ø      art. 91 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. c)  din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ø      Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, aprobată prin Legea nr. 143/2007, cu modificările și completările ulterioare;

Fiind îndeplinite prevederile cuprinse în art. 44-45 și art. 94-98 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul drepturilor conferite prin art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

h o t ă r ă ș t e :

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare pentru Școala Populară de Arte "Tudor Jarda" Cluj-Napoca, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu data de la care prezenta hotărâre produce efecte, își încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 51/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Școlii Populare de Arte “"Tudor Jarda”".

Art. 3. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează președintele Consiliului Județean Cluj, prin Directia Generală Buget-Finanțe, Resurse Umane, precum și Școala Populară de Arte "Tudor Jarda" Cluj-Napoca.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului județului, în termenul prevăzut de lege, Direcției Generale Buget-Finanțe, Resurse Umane; Școlii Populare de Arte "Tudor Jarda" Cluj-Napoca, precum și Prefectului Județului Cluj, și se aduce la cunoștință publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Județului Cluj și pe pagina de internet „www.cjcluj.ro”.

 

 

Contrasemnează:

PREȘEDINTE, SECRETAR AL JUDEȚULUI,

 

Alin Tișe                                                                                                              Măriuca Pop

 

 

 

   ... citește mai mult
LEGEA 53/2003, CODUL MUNCII 27 septembrie 2010
LEGEA 477/2004 - Lege privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice 27 septembrie 2010

Lege privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice

   ... citește mai mult
ORDONANATA DE URGENTA 118/2006 - Ordonanta privind infiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturale 27 septembrie 2010

Ordonanta privind infiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturale

   ... citește mai mult
Prima pagină | ADMITERE | Galeria "55" | Galeria ”ARTE” | Galeria "Carol Pop de Szathmari" | Evenimente | Revista ”ARTE” | BROȘURA "MAKING OF" | ANSAMBLUL FOLCLORIC “VATRĂ DE DOR” | Linkuri către instituții partenere | Contact