Școala Populară De Arte Tudor Jarda Cluj
SECȚIILE NOASTRE Prima pagină | ADMITERE | Galeria "55" | Galeria ”ARTE” | Galeria "Carol Pop de Szathmari" | Evenimente | Revista ”ARTE” | BROȘURA "MAKING OF" | ANSAMBLUL FOLCLORIC “VATRĂ DE DOR” | Linkuri către instituții partenere | Contact
EXAMENE - PROGRAMĂRI EXAMENE - REZULTATE PRODUCȚII DE CLASĂ ORARE PLANIFICARE TEORIE MUZICALĂ ACTIVITĂȚI LUNARE FACEBOOK - FABRICA DE CULTURĂ CLUJ REVISTA ARTE CATALOGUL ARTELOR NOU! CALENDAR CULTURAL OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ REPARTIZAREA SĂLILOR REPARTIZAREA CURSANȚILOR IMAGINI MANIFESTĂRI CULTURALE MUZICĂ ARTE VIZUALE COREGRAFIE ARTĂ DRAMATICĂ PROIECTUL JOC POPULAR CLUJEAN SECȚII EXTERNE CERTIFICARE ISO 9001/2008, BUGET PROGRAM AUDIENTE PROGRAME ANALITICE CURSURI STRUCTURA ANULUI EDUCAȚIONAL TIPIZATE DIPLOME PRIETENII ARTELOR PARTENERI ȘI COLABORATORI LEGISLAȚIE UTILĂ ȘI REGULAMENTE APARIȚII ÎN PRESĂ CONCURSURI, FESTIVALURI, TABERE PROPRII IMAGINI ȘCOALA DE ARTE CLUJ
Prima pagină » LEGISLAȚIE UTILĂ » REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A ȘCOLII DE ARTE CLUJ

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A ȘCOLII DE ARTE CLUJ

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

AL ȘCOLII POPULARE DE ARTE “TUDOR JARDA” CLUJ-NAPOCA

 

 

 

Capitolul 1.  Dispoziții generale

Capitolul 2.  Denumire, sediu, act înființare

Capitolul 3.  Obiectivele Școlii Populare de Arte

Capitolul 4.  Finanțarea și patrimoniul

Capitolul 5.  Structura organizatorică

Capitolul 6.  Dispoziții finale

 

 

 

CAPITOLUL 1.  Dispoziții generale

 

 

Articolul 1.  În scopul desfășurării eficiente a întregii activități din cadrul Școlii Populare de Arte “Tudor Jarda” Cluj-Napoca, se impune o temeinică organizare și disciplină în muncă, prin cunoașterea și respectarea prevederilor acestui regulament de către toți angajații, colaboratorii, cursanții și alte persoane care prestează servicii în cadrul instituției, indiferent de natura relației contractuale pe care aceștia o au cu instituția.

 

Articolul 2.  Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare (R.O.F.) este întocmit în conformitate cu legislația în vigoare.

 

Articolul 3.   R.O.F.  se aduce la cunoștința întregului personal angajat, colaboratorilor și cursanților de către conducerea instituției, care va lua măsuri să fie afișat în loc vizibil, la fiecare loc unde se desfășoară activități ale Școlii Populare de Arte “Tudor Jarda” Cluj-Napoca.

 

Articolul 4.   R.O.F. poate fi modificat în conformitate cu prevederile legale în vigoare, prin hotărâre a Consiliului Județean Cluj.

 

Articolul 5.   Prevederile prezentului R.O.F. sunt obligatorii pentru:

 

-         angajații instituției indiferent de durata contractului de muncă și funcția pe care o dețin;

-         colaboratorii instituției, indiferent de durata contractului semnat și pe toată perioada acestuia;

-         delegații și persoanele detașate, precum și salariații și colaboratorii altor instituții/societăți care efectuează lucrări în perimetrul aferent instituției, indiferent de durata activității și pe toată durata ei;

-         toți cursanții instituției, pe toată durata contractului.

 

Articolul 6.  Orice salariat, colaborator, detașat, delegat, cursant care a semnat un contract cu instituția poate sesiza directorului-manager al instituției încalcarea R.O.F. sau a Regulamentului Intern, în măsura în care face dovada acesteia.

 

Articolul 7.    La baza prezentului regulament stau următoarele principii:

-         dreptul la muncă nu poate fi îngrădit.

-         munca forțată este interzisă.

-         în cadrul relațiilor de muncă funcționează principiul egalitații de tratament față de toți salariații instituției.

-         orice discriminare directă sau indirectă față de un salariat bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune politică, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familială, apartenență sau activitate sindicală, este interzisă.

-         orice salariat, colaborator, delegat, detașat, cursant, care prestează o muncă sau beneficiază de cursurile care se țin în cadrul instituției, beneficiază de condiții de muncă sau studiu adecvate activității pentru care a semnat un contract, precum și respectarea demnității și a conștiinței sale, fără nici o discriminare.

-         relațiile de muncă, la fel ca și cele expert-cursant se bazează pe principiile bunei-credințe, responsabilității, respectării și punerii în aplicare a prevederilor regulamentelor și actelor normative în vigoare.

 

CAPITOLUL  2.  Denumire, sediu, act înființare

 

Articolul 8.  Școala Populară de Arte “Tudor Jarda” Cluj-Napoca, instituție publică este, conform articolului 2 aliniatul (1) din OUG 118/2006 aprobată prin Legea nr.143/2007, cu modificările și completările ulterioare, “așezământ cultural, persoană juridică de drept public, care desfășoară activități în domeniul cultural, de informare și de educație permanentă, reprezentând servicii culturale de utilitate publică, cu rol în asigurarea coeziunii sociale și a accesului la informație“ și funcționează în subordinea Consiliului Județean Cluj.

 

Articolul 9.

(1). Școala Populară de Arte “Tudor Jarda” Cluj-Napoca este înființată prin Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 1720/1954, având sediul în Cluj-Napoca, strada Fabricii de Zahăr nr. 51.

(2). Orice modificare a modului de organizare si funcționare a Școlii Populare de Arte “Tudor Jarda” Cluj-Napoca se aprobă prin hotărâre a Consiliului Județean Cluj,  conform prevederilor legale.

 

Articolul 10.  Școala Populară de Arte “Tudor Jarda” Cluj-Napoca funcționează în conformitate cu prevederile legislației române în vigoare si prevederile propriului Regulament de Organizare și Funcționare.

Cadrul legal privind organizarea și desfășurarea activității Școlii Populare de Arte “Tudor Jarda” Cluj-Napoca este fundamentat în principal, pe baza următoarelor acte normative:

-         Ordonanța de Urgență nr. 118/2006 privind înființarea și desfășurarea activității  așezămintelor culturale, aprobată prin Legea nr. 143/2007, cu completările și modificările ulterioare.

-         Hotărârea Guvernului nr. 442/1994, privind finanțarea instituțiilor publice de cultură și artă de importanță județeană și ale municipiului București și locale, republicată.

 

CAPITOLUL 3 . Obiectivele Școlii Populare de Arte “Tudor Jarda”Cluj-Napoca

 

Articolul 11. Obiectivele Școlii Populare de Arte “Tudor Jarda” sunt:

1. oferirea de produse și servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale ale comunității, în scopul lărgirii accesului și participării cetățenilor la viața culturală a comunității prin :

- inițierea, dezvoltarea și intensificarea schimburilor culturale pe plan local, național și internațional (concursuri, festivaluri, tabere, expoziții, etc)

- organizarea de servicii culturale suplimentare prin intermediul cărora sunt valorificate rezultatele programelor de educație oferite: audiții, înregistrări, organizări de evenimente  în colaborare cu instituțiile de cultură, spectacole, concerte, expoziții, tabere de creație, schimburi culturale, etc;

- promovarea tinerelor talente din rândul propriilor cursanți, conform OG nr. 2/2008 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale;

- înființarea de structuri artistice pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare (formații artistice, cluburi ale absolvenților, etc)

 

2. educația permanentă și formarea profesională continuă de interes comunitar în afara sistemelor formale de educație urmărind:

- transmiterea și valorificarea, prin programe educaționale și evenimente culturale specifice, a valorilor morale și artistice din patrimoniul cultural național și universal;

- stimularea creativității și cultivarea talentului persoanelor cu abilități deosebite pentru formarea în meserii și profesiuni artistice;

- cultivarea valorilor și autenticității creației naționale contemporane și a artei interpretative în toate genurile artistice: muzică, coregrafie, teatru, arte plastice, etc.;

- îmbunătățirea metodelor clasice de predare a disciplinelor artistice și dezvoltarea unor metode noi, moderne, alternative, de instruire și perfecționare a abilităților dobândite la programele educaționale frecventate; întocmirea unor suporturi de curs adecvate.

- implementarea de programe educaționale noi, care să formeze specialiști în raport cu nevoile nou apărute în cadrul instituțiilor de profil pentru specializări artistice specifice;

3. promovarea și punerea în valoare a culturii tradiționale și a patrimoniului cultural imaterial.

 

Articolul 12.

 

(1). Pentru realizarea obiectivului educația permanentă și formarea profesională continuă de interes comunitar în afara sistemelor formale de educație, Școala Populară de Arte “Tudor Jarda” Cluj-Napoca organizează cursuri și programe educaționale de inițiere, perfecționare și specializare a unor abilități din domeniile:

- muzică vocală- ( canto-muzică ușoară, canto-muzică populară, canto-muzică clasică, canto-muzică religioasă, canto-jazz, etc.), în cadrul căreia cursantul urmează a fi pregătit pentru a poseda un repertoriu cât mai bogat și variat, pentru a dezvolta o tehnică vocală cât mai bună.

- muzică instrumentală -(pian, orgă electronică, acordeon, chitară, percuție, taragot, saxofon, țambal, vioară, etc.), cursantul urmează a fi pregătit pentru a avea și cunoștinte teoretice muzicale și un repertoriu cât mai vast;

- improvizație jazz – cursantul urmează a studia, în funcție de alegerea făcută, tehnicile specifice acestui gen muzical, atât vocale cât și instrumentale;

- arte plastice (pictură, grafică, design vestimentar, design interior, ceramică, sculptură, foto,       etc.)  - cursantul urmează să-și cultive talentul artistic și simțul estetic ;

- teatru – cursantul urmează a învăța tehnici de respirație, mișcare scenică, arta actorului, improvizație- actorie, etc.;

- coregrafie –(dans clasic, dans modern, dansuri populare, dansuri de societate , etc).- cursantul urmează să cunoască diverse modalitați dans și să cultive tradițiile în acest domeniu ;

 

(2). Fiecare curs permanent va începe la 1 octombrie și se va termina la 15 iunie, anul fiind structurat în 2 semestre ( 1 octombrie-30 ianuarie semestrul I și 1 februarie-15 iunie semestrul II );

 

(3). Școala Populară de Arte “Tudor Jarda” Cluj-Napoca, poate desfășura și cursuri de scurtă durată, intensive sau de inițiere. Durata acestora este stabilită de Consiliul Administrativ.

 

(4). De regulă durata cursurilor va fi  următoarea :

- 5 ani de studiu la disciplinele: pian, vioară;

- 3 ani de studiu la disciplinele: canto-muzică ușoară, canto-muzică populară, canto-muzică clasică, chitară, orgă electronică, acordeon, improvizație jazz, grafică, pictură, decorațiuni interioare, design vestimentar, artă foto;

- 2 ani de studiu la disciplinele: actorie, percuție, coregrafie,dans popular;

- 1 an de studiu la disciplina:  instructori dans.

 

(5). Structura disciplinelor, materialele și dotările necesare susținerii cursurilor, ca și durata acestora pot fi modificate în funcție de obiectivele Școlii Populare de Arte “Tudor Jarda” Cluj-Napoca și de dinamica cerințelor educaționale pentru fiecare domeniu în parte.

 

(6). De asemenea,  Școala Populară de Arte “Tudor Jarda” Cluj-Napoca poate organiza:

- cursuri de perfecționare cu durata de 1-2 ani, în funcție de disciplină, la care se pot înscrie absolvenții săi sau ai altor instituții cu profil similar și programe de studiu compatibile;

-    cluburi ale absolvenților, care dau posibilitatea acestora să fie promovați în continuare de Școala Populară de Arte “Tudor Jarda” Cluj-Napoca, prin organizarea de expoziții, seri culturale și muzicale, precum și prin participarea și la alte activități organizate de Școala Populară de Arte “Tudor Jarda” Cluj;

 

(7).Cursurile organizate de Școala Populară de Arte “Tudor Jarda” Cluj-Napoca sunt finalizate cu susținerea unor examene de absolvire, a căror promovare este încheiată cu eliberarea diplomei de absolvire a Școlii Populare de Arte “Tudor Jarda” Cluj-Napoca.

 

(8). În funcție de cererile adresate de cursanți sau de nevoile stabilite de conducere, Școala Populară de Arte “Tudor Jarda” Cluj-Napoca își poate prelungi activitatea educațională și pe timpul vacanțelor și poate organiza cursuri de vară cu durata de 1-3 luni, cercuri pe specialități, la care sunt invitate să participe, în calitate de formatori coordonatori, personalități din domeniul vieții artistice și culturale românești.

La aceste activități pot participa atât cursanții Școlii Populare de Arte “Tudor Jarda” Cluj-Napoca, cât și alți participanți (orice cetățean cu aptitudini artistice).

 

(9).Școala Populară de Arte “Tudor Jarda” Cluj-Napoca poate organiza cursuri pe raza județului Cluj.

 

(10). Școala Populară de Arte “Tudor Jarda” Cluj-Napoca poate înființa filiale pe raza județului Cluj, cu avizul Consiliului Județean Cluj.

 

CAPITOLUL 4. Finanțarea și patrimoniul

 

Articolul 13.

 

1).Școala Populară de Arte “Tudor Jarda” Cluj-Napoca este finanțată :

- de la bugetul Consiliului Județean Cluj

- din venituri proprii, pe care le realizează din sumele provenite din încasarea:

- taxelor pentru  înscrierea și frecventarea cursurilor  organizate de instituție,

- taxelor pentru  eliberarea diplomei de absolvire,

- sumelor rezultate din închiriere de spații,

- orice alte surse de venit (donații, sponsorizări, etc.) în legătură cu procesul cultural-educațional desfășurat în cadrul instituției.

 

2) Pentru realizarea obiectivelor activității sale,  Școala Populară de Arte “Tudor Jarda” Cluj-Napoca colaborează cu instituții ale administrației publice centrale și locale, persoane juridice și fizice de la care poate obține donații, sponsorizări, finanțarea parțială sau integrală a programelor și proiectelor culturale și educaționale specifice domeniului de activitate.

Articolul 14. Patrimoniul

 

1). Patrimoniul Școlii Populare de Arte “Tudor Jarda” Cluj-Napoca este alcătuit din drepturi și obligații asupra bunurilor proprietate publică a județului Cluj și asupra bunurilor proprii pe care le administrează în conformitate și în condițiile impuse de lege.

2). Patrimoniul Școlii Populare de Arte “Tudor Jarda” Cluj-Napoca poate fi îmbogățit și completat prin achiziții, donații, sponsorizări, precum și prin preluare prin transfer, cu acordul părților, de bunuri din partea unor instituții ale administrației publice centrale sau locale, a unor persoane fizice sau juridice din țară sau din străinătate.

 

CAPITOLUL 5. Structura organizatorică

 

Articolul 15. Funcționarea Școlii Populare de Arte “Tudor Jarda” Cluj-Napoca se asigură:

- prin activitatea personalului angajat cu contract individual de muncă, pe perioadă nedeterminată, în funcții de specialitate, în funcții tehnice și administrative,

- prin activitatea unor persoane care participă la realizarea programelor și proiectelor culturale, a obiectivelor instituției, în baza unor contracte încheiate potrivit prevederilor legale privind dreptul de autor si drepturilor conexe sau în baza unor convenții reglementate de Codul Civil sau a altor reglementări legale.

 

Articolul 16.Încadrarea personalului angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, se face pe baza de concurs sau de examen, în condițiile stabilite de lege.

 

Articolul 17. Prin excepție de la prevederile articolului 16, în cazul personalului angajat pe perioadă determinată, pe durata desfășurării unui program sau proiect, încheierea contractelor de muncă se poate face și în mod direct, prin acordul părților, conform art.12 alin (3) din O.U.G. nr. 118/2006, aprobată prin Legea nr.143/2007, cu modificărie și completările ulterioare.

 

Articolul 18. Personalul de specialitate care desfășoară activități artistice și de educație permanentă  în cadrul așezămintelor culturale, angajat cu contract individual de muncă, este încadrat și salarizat în funcție de pregătirea profesională, potrivit legislației în vigoare aplicabile personalului bugetar.

Personalul didactic din învățământul preuniversitar și universitar, care desfășoară activități de educație permanentă în cadrul așezămintelor culturale, instituții publice, nivelurile de salarizare se stabilesc conform prevederilor Legii nr.128/1997 privind statutul personalului didactic, cu modificările și completările ulterioare.

 

Articolul 19. Funcțiile de specialitate pentru Școala Populară de Arte “Tudor Jarda” Cluj-Napoca sunt cele stabilite de actele normative pentru școlile populare de arte.

 

Articolul 20. Conducerea Școlii Populare de Arte “Tudor Jarda” Cluj-Napoca este asigurată de un director-manager care are calitatea de ordonator terțiar de credite.

Angajarea directorului-manager se face prin concurs de proiecte de management și  încheierea unui contract de management, în conformitate cu prevederile legii.

Contractul de management conține programele și proiectele minimale pe care directorul-manager se angajează să le realizeze, în condițiile legii.

În activitatea sa, directorul-manager este asistat de un consiliu administrativ, organ colegial cu rol consultativ.

 

Articolul 21. Directorul-manager are urmatoarele obligații :

a) să asigure gestionarea și administrarea eficientă, în condițiile legii, a patrimoniului instituției și a bugetului;

b) să îndeplinească obligațiile asumate, aferente proiectului de management ;

c) să îndeplinească programele și proiectele asumate în cadrul programului minimal propriu prevăzut în anexele la contractul de management ;

d) să îndeplinească obiectivele și criteriile de performanță și principalii indicatori culturali și economici prevăzuți în anexele la contractul de management ;

e) să înainteze Consiliului Județean Cluj raportul de activitate anual, în termen de 15 zile lucrătoare de la depunerea situațiilor financiare anuale;

f) să elaboreze și să aplice strategii specifice, în măsură să asigure desfășurarea în condiții performante a activității curente și de perspectivă a instituției;

g) să elaboreze și să propună spre aprobare Consiliului Județean Cluj proiectul de buget al instituției;

h) să asigure respectarea destinației subvențiilor/alocațiilor bugetare aprobate de ordonatorul principal de credite;

i) să ia măsuri pentru asigurarea pazei instituției și a serviciilor de prevenire și stingere a incendiilor;

j) să stabilească măsuri privind protecția muncii, pentru cunoașterea de către salariați a normelor de securitate a muncii;

k) să respecte timpul de lucru de  8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână;

l) să solicite, în scris, aprobarea concediului de odihnă și a altor concedii și să informeze autoritatea când lipsește de la sediul instituției  mai mult de 24 de ore, indiferent de motiv, specificând numele persoanei care-l înlocuiește;

m) să elaboreze și să actualizeze regulamentele instituției;

n) să respecte regulamentele instituției și legislația muncii;

o) să informeze autoritatea, deîndată, în situația în care nu mai îndeplinește oricare dintre condițiile prevăzute la art. 3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 189/2008, aprobată prin Legea nr. 269/2009 cu modificările și completările ulerioare;

p) asigură formarea profesională a angajaților;

r) alte obligații stabilite de părți, în condițiile legii

 

Articolul 22. Directorul - manager are următoarele drepturi :

 

a) decide asupra modului de utilizare a bugetului anual aprobat al instituției, conform prevederilor contractului de management, cu respectarea prevederilor legale, fiind ordonator terțiar de credite ;

b) adoptă măsuri în vederea îndeplinirii prevederilor bugetului anual al instituției, pentru dezvoltarea și diversificarea surselor de venituri extrabugetare, în condițiile reglementărilor legale în vigoare;

c) selectează, angajează, promovează, sancționează și concediază personalul salariat, în condițiile legii;

d) negociază clauzele contractelor individuale de muncă, inclusiv a Contractului Colectiv de Muncă, ținând seama de prevederile Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul respectiv și de programul minimal negociat, în conformitate cu prevederilor legale aplicabile domeniului de activitate;

e) semnează Contractul Colectiv de Muncă numai după ce va informa ordonatorul principal de credite despre clauzele negociate și implicațiile financiare;

f) dispune, în funcție de rezultatele evaluării performanțelor profesionale ale salariaților, menținerea, diminuarea sau creșterea drepturilor salariale ale acestora, precum și alte măsuri legale care se impun;

g) stabilește și aprobă atribuțiile de serviciu ale personalului angajat al instituției, în conformitate cu  Regulamentul de Organizare și Funcționare al instituției;

h) reprezintă instituția în raporturile cu terții;

i) încheie acte juridice de conservare, administrare sau dispoziție în numele și pe seama instituției, cu respectarea normelor generale și speciale incidente în materie;

j) negociază clauzele contractelor încheiate conform prevederilor Codului civil sau, după caz, conform legilor speciale;

k) asigură formarea profesională conform art.188-189 din Codul Muncii;

l) directorul - manager poate îndeplini și alte atribuții stabilite prin contractul de management, prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al instituției sau prin prevederile legii.

 

Articolul 23. Atribuțiile și îndatoririle personalului.

Atribuțiile personalului se regăsesc în fișa postului. Personalul de specialitate are îndatorirea de a cunoaște cerințele mișcării artistice din județ, acordând la cerere asistență de specialitate formațiilor și cercurilor artistice, ca și instructorilor acestora.

 

Articolul 24. Atribuțiile compartimentului educație permanentă, programe culturale, cursuri:

- întocmește anual oferta de cursuri a Școlii Populare de Arte “Tudor Jarda” Cluj-Napoca, pe care o prezintă spre analiză și aprobare directorului – manager al instituției și Consiliului Administrativ;

- organizează și coordonează desfășurarea concursurilor de admitere la cursurile organizate, cât și a examenelor intermediare;

-  se preocupă de îmbunătățirea metodelor clasice de predare a disciplinelor artistice și dezvoltarea unor metode noi, moderne, alternative, de însușire și perfecționare a abilităților dobândite la programele educaționale frecventate;

- organizează servicii culturale care să valorifice rezultatul programelor educaționale oferite de Școala Populară de Arte “Tudor Jarda” Cluj-Napoca: audiții, înregistrări de spectacole organizate în colaborare cu instituțiile de cultură, artă, parteneri culturali;

- se preocupă de asigurarea unei bune mediatizări a programelor educaționale existente și asimilarea celor noi în programele de popularizare ale ofertelor Școlii Populare de Arte “Tudor Jarda” Cluj-Napoca;

- se preocupă de creșterea calității muncii desfășurate de formatorii și personalul care participă la actul educativ prin propunerile pe care le face conducerii instituției, de a atrage în cadrul programelor și proiectelor, proprii artiști și personalități consacrate din viața artistică românească;

- se preocupă de asigurarea unui numar corespunzător de formatori în raport cu numarul de cursanți, potrivit criteriilor specifice de desfășurare a procesului educațional;

- propune conducerii implementarea de programe educaționale noi, în raport cu cerințele pentru specializările artistice din instituțiile de profil;

- propune proiecte culturale și organizează activități artistice din domeniul specific de activitate, inclusiv care se înscriu în evenimente sau programe culturale ample, organizate de Consiliul Județean Cluj;

- organizează și alte manifestări artistice de profil (spectacole, audiții, expoziții, etc) în colaborare cu diverse instituții similare din țară sau din străinatate;

- propune participarea cursanților Școlii Populare de Arte “Tudor Jarda” Cluj-Napoca, la diferite manifestari culturale (spectacole, concursuri, expoziții, simpozioane, etc.) organizate de alte instituții similare.

 

Articolul 25. Atribuțiile compartimentului economic-administrativ.

1). Contabilul  șef

Se subordonază directorului-manager al instituției și asigură desfășurarea activității financiar- contabile a instituției în cadrul legal, conform reglementărilor legale în vigoare.

2). Administratorul

Se subordonează : - directorului -manager al instituției

-contabilului-șef pentru probleme specifice de respectare a legislației financiar- contabile

- administratorul își desfășoară activitatea sub conducerea directorului-manager, răspunde de gestionarea și întreținerea bazei materiale a unității, coordonează activitatea personalului administrativ de întreținere și curățenie, paznici, muncitori, gestionari.

3). Referentul

Se subordonează :  - directorului-manager al instituției;

-contabilului-șef pentru probleme specifice de respectare a legislației financiar contabile.

- efectuează toate operațiunile de secretariat : primirea, înregistrarea, dactilografierea și expedierea corespondenței intrate și ieșite zilnic;

- eliberează diplomele de absolvire, ține evidența cărților de muncă, contractelor de colaborare și înregistrează la zi în ordine cronologică a tuturor modificărilor survenite în urma aplicării legislației în viguare.

 

Articolul 26.  Durata normală a timpului de muncă pentru personalul cu normă întreagă este de 8 ore pe zi și de 40 ore pe săptămână.

-       repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii este, de regulă uniformă, de 8 ore pe zi timp de 5 zile, cu 2 zile de repaus;

-       în funcție de necesitățile și obiectivele Școlii Populare de Arte “Tudor Jarda” Cluj-Napoca, se poate opta și pentru o repartizare inegală a timpului de muncă, cu respectarea duratei normale a timpului de muncă de 40 de ore pe săptămână;

-       în funcție de situațiile concrete, durata zilnică a timpului de muncă poate fi împărțită în doua perioade: o perioadă fixă în care personalul se află simultan la locul de muncă și o perioadă variabilă, mobilă, în care salariatul, cu acordul conducerii, își alege orele de sosire și de plecare, cu respectarea timpului de muncă zilnic;

-       programul de muncă și modul de repartizare al acestuia pe zile sunt aduse la cunoștința salariaților și sunt afișate la sediul angajatorului;

-       conducerea Școlii Populare de Arte “Tudor Jarda” Cluj-Napoca poate stabili programe individuale de muncă;

-       în perioada vacanțelor  programul de lucru este pentru tot personalul de la ora 8 la 16;

-       durata concediului anual de odihnă este de minim 21 de zile lucrătoare și maxim 25 de zile lucrătoare, în funcție de vechime.

 

Articolul 27.  Regulamentul de organizare si funcționare al Consiliului administrativ .

(1). Consiliul administrativ este organ colegial, cu rol consultativ  numit prin decizie a directorului-manager al instituției. Consiliul administrativ este formată din 5 membri:

-         Președinte:   Director-manager

-         Membrii: -   Contabil-sef

-   2 șefi de compartimente educaționale

-   Reprezentantul Consiliului Județean Cluj

(2) Consiliul administrativ este legal constituit când la ședințe sunt prezenți minim 3 membri, iar deciziile se iau cu majoritatea voturilor celor prezenți.

Consiliul administrativ  se întrunește la sediul Școlii Populare de Arte de regulă o dată la trei luni sau ori de câte ori este nevoie; convocarea se face cu cel puțin 72 de ore înaintea ședinței. În cadrul ședințelor se discută problemele stabilite prin ordinea de zi. În funcție de subiectele abordate  Consiliul administrativ poate invita la ședințele sale specialiști pe domenii și angajați ai instituției.

(3) Consiliul administrativ are următoarele atribuții:

- analizează și avizează proiectul, respectiv execuția bugetului de venituri și cheltuieli în raport cu prioritățile de moment și cele de perspectivă ale instituției;

-  analizează și avizează Regulamentul intern al instituției;

-  analizează periodic activitatea compartimentelor;

- stabilește conform legii, procedurile care se impun în legătură cu derularea activităților legate de achizițiile și investițiile aprobate de către Consiliul Județtean Cluj;

-  avizează statul de funcții și organigrama propuse de director spre a fi înaintate Consiliului Județean Cluj ;

- analizează și dezbate orice alte probleme propuse de directorul-manager al instituției în ordinea de zi ;

Dezbaterile Consiliul administrativ se consemnează în procesul verbal de ședință, inserat in Registrul de ședințe, semnat de toți cei prezenți; concluziile sunt consemnate în procesul-verbal de ședință și au caracter consultativ pentru conducerea instituției.

 

Articolul 28.  Cursanții Școlii Populare de Arte “Tudor Jarda” Cluj-Napoca.

(1). La cursurile Școlii Populare de Arte “Tudor Jarda” Cluj-Napoca se pot înscrie persoane indiferent de sex, naționalitate, pregătire profesională și pot fi admiși în urma unui concurs de admitere, persoane cu evidențe calități sau predispoziții pentru opțiunea făcută la o disciplină artistică;

(2). Limitele de vârstă pentru accesul la cursurile Școlii Populare de Arte “Tudor Jarda” Cluj-Napoca sunt stabilite pentru fiecare disciplină în parte; cazurile excepționale sunt supuse analizei Consiliului administrativ.

 

Articolul 29. Conduita cursanților.

(1).  Cursantul trebuie să respecte următoarele reguli :

a). la începutul anului școlar, fiecare cursant semnează un contract cu  Școala Populară de Arte “Tudor Jarda” Cluj-Napoca, ale cărui prevederi trebuie să le respecte, fără excepție.

b). taxa anuală și termenele de achitare fixate de conducerea Școlii Populare de Arte “Tudor Jarda” Cluj-Napoca sunt obligatorii; Nerespectarea acestei prevederi se sancționează cu exmatricularea.

c). cursantul este obligat să aibă o conduită și un comportament decent, atât față de conducerea instituției, cât și față de expertul la ale cărui cursuri participă;

d). cursantul este obligat să participe la cursurile teoretice cât și la cele practice conform programul fixat în funcție de specialitatea pentru care a optat. Cursantul care într-un semestru absentează de la cel puțin 25% din orele de cursuri va fi exmatriculat.

e). cursantul este obligat să participe la activitățile culturale organizate de instituție și ăn special la cele din domeniul studiat, acestea făcând parte din procesul de formare culturală a sa;

Necunoașterea prevederilor prezentului regulament, nu absolvă cursantul de eventalele consecințe;

(2). În cazul în care cursantul încalcă grav orice articol prevăzut în prezentul R.O.F., este supus atenției conducerii instituției de catre cel ce a constatat abaterea și este discutat în Consiliul administrativ al instituției pentru a fi luată o masură în funcție de gravitatea faptei, care poate merge până la exmatriculare.

 

CAPITOLUL 6.   Dispoziții finale

 

Articolul  30.  Școala Populară de Arte “Tudor Jarda” Cluj-Napoca dispune  de o arhivă proprie, în care se păstrează  actele, conform prevederilor legale.

 

Articolul 31. Încălcărea prevederilor prezentului Regulament atrage după sine răspunderea disciplinară, materială, civilă, administrativă sau penală, fiind sancționată potrivit legislației în vigoare.

 

Articolul  32. Prezentul regulament va fi completat ori de câte ori apar modificări în prevederile legale în baza cărora a fost elaborat, inclusiv în cazul în care se modifică organigrama.

 

Articolul  33. Prezentul Regulament intră în vigoare după aprobarea lui și îl înlocuiește pe cel aprobat de Consiliul Județean Cluj prin Hotărârea nr. 51/2005.

 

Articolul 34. În temeiul prezentului Regulament și cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, directorul-manager elaborează Regulamentul Intern al instituției.

Prezentul Regulament a fost analizat, discutat și avizat în Consiliul Administrativ al Școlii Populare de Arte “Tudor Jarda” Cluj-Napoca, din data de 9 martie 2010.

 

Contrasemnează:

PREȘEDINTE,                                                          SECRETAR AL JUDEȚULUI,

 

ALIN  TIȘE                                                                           MĂRIUCA  POP


Prima pagină | ADMITERE | Galeria "55" | Galeria ”ARTE” | Galeria "Carol Pop de Szathmari" | Evenimente | Revista ”ARTE” | BROȘURA "MAKING OF" | ANSAMBLUL FOLCLORIC “VATRĂ DE DOR” | Linkuri către instituții partenere | Contact